Általános Szerződési Feltételek

Divine Connections S.R.L.

Bob Ramóna

ÁSZF

Bevezetés

A www.ramonabob.com weboldal felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Divine Connections S.R.L. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon/app-on (https://www.ramonabob.com/) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://www.ramonabob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón a következő weboldalról: https://www.ramonabob.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Divine Connections S.R.L.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 530180 HR, Csíkszereda, Lendület Sétány 8/C/10

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: office@ramonabob.com telefonszáma: +40 746 406 751

Képviseli: Bob Ramóna ügyvezető

Cégjegyzékszám:43761137


Adószáma: RO43911536

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Adminisztratia Finantelor Publice/ ANAF

Környéki Törvényszék Telefonszáma (Csíkszereda): +40 266 371616

A szerződés nyelve: román

A tárhely-szolgáltató adatai: Bluehost Headquarters, 10 Corporate Drive, Suit #300, Burlington, MA 01803, https://bluehost.com/

Hatály és alapvetés:

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Szabályzat 2021. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, így a jelen Szabályzat is automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – , a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Általános rendelkezések

 1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a https://www.ramonabob.com weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználó részére nyújtott szolgáltatásai teljesítéséhez, a Szolgáltató által kiválasztott külsős vállalkozókat (továbbiakban: Megbízott) vegyen igénybe.

Szolgáltatások köre

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás) élő és online, személyes és csoportos tanácsadást, konzultációt, tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz, melyek közül néhány, időnként online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy utólagos online formátumban is megrendelhető és megtekinthető. Minden Szolgáltatásra csak a Szolgáltatásnál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – Szolgáltatásonként eltérhetnek egymástól.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatás nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak. Ez a megkötés abban az esetben is érvényben marad, ha Szolgáltató képviselője vagy Szolgáltató Megbízottja államilag elismert, pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy klinikai szakpszichológus.

Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy a Szolgáltató abban az esetben is kizárólag tanácsadói tevékenységgel bízta meg Megbízottját, ha Megbízott egyébként a 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 103. § (1) alapján, jogosult orvosi gyakorlat-, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat, illetve nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenység folytatására. Az Eütv.-nek megfelelő jogosultsága esetén is, Szolgáltató Megbízottja ezen gyakorlatát kizárólag Megbízott és Felhasználó között megkötendő külön kétoldalú megállapodás esetén jelen ÁSZF hatályán kívül, Szolgáltató felelősségének kizárásával, Megbízott saját felelősségével folytathatja.

A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szolgáltató legnagyobb körültekintése mellett sem vállal felelősséget a weboldalon lévő segítők (Megbízottak) neve alatt szereplő képesítésekért.

Az elektronikus szerződéskötés lépései – Teljesítés, Szolgáltatás díjai, Szolgáltatás megtagadása

 1. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító online szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg, a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató az űrlap rögzítésével rögzíti a szerződést, amely utóbb is hozzáférhető lesz. A szerződés nyelve a magyar nyelv.

 2. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.

 3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó az igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, amely visszaigazolás egyúttal a szolgáltatás aktiválásának is minősül. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 5. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.

 6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

 7. Konkrét meghatározott időpontban érvényes Szolgáltatások tekintetében a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kijelölt időpontra 15 percen túli késéssel érkezik (akár online, akár személyes formában), a Szolgáltatás teljesítettnek minősül abban az esetben is, ha Szolgáltató, vagy Szolgáltató Megbízottja Felhasználó megérkezése, vagy bejelentkezése időpontjában már nem elérhető a Szolgáltatás teljesítéséhez meghatározott helyszínen vagy platformon. Ilyen esetben a megrendelt szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a szolgáltatás nem bontható részegységekre, így időre érvényes (pl: 45 perc, 90 perc) szolgáltatás esetén a fel nem használt időkeret nem vihető tovább új időpontra és azután visszatérítés sem kérhető.

 8. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás (tréningek, workshopok, rendezvények) időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel.

 9. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 10. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére a Szolgáltatás leírásában meghatározott időpontban jelen ÁSZF kiegészítéseivel elérhető.

 11. Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a https://www.ramonabob.com oldalon és azon belül az adott Szolgáltatás aloldalán elérhető mindenkori aktuális díjszabásokban foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni, a https://www.ramonabob.com oldalon elérhető fizetési módokon. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 12. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

 13. A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa-törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak. Szolgáltató az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személy részére az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsátja ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas.

 14. A Szolgáltató díjszabásairól Szolgáltató Megbízottja kizárólag a Ramóna Bob oldalon szabadon hozzáférhető formában feltüntetett díjak szóbeli közlésére jogosult. Szolgáltató megbízottja a Szolgáltatás keretein belül, Felhasználó részére kifejezetten nem jogosult árajánlat tételére.

Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és Felhasználó között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a Szolgáltatással kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Felhasználó esetében annak halálával; automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel) felek közös megegyezésével; felmondással; a Szolgáltatás megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Részletfizetés igénylése esetén, amennyiben Felhasználó az 1. részletet – a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatás egészére Szolgáltatót szerzői jogi védelem illeti meg, Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során:

–  időben a megvásárolt szolgáltatási időszakra terjedő,

–  földrajzilag korlátlan,

–  kizárólag a Szolgáltatás használatára vonatkozó

felhasználási jogot szerez.

A felhasználási jog nem terjed ki különösen a Szolgáltatás, illetve az azon keresztül elérhető tartalmak átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére bármely más módon, kereskedelmi forgalomba hozására.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Szolgáltatás témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók és Megbízottak személyének egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles a Felhasználót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni ebben az esetben.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, az aktuális árakat és díjakat mindig feltünteti a https://www.ramonabob.com oldalon. Minden Szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

–  a Felhasználó által tanúsított magatartásért,

–  ha a Szolgáltatás azért nem tudja elérni a kívánt célt, mert a Felhasználó nem ad meg minden releváns információt a Szolgáltatáson keresztül elérhető hanganyag elkészítéséhez,

–  a Felhasználó által használt internet böngésző nem megfelelően működik,

–  a Felhasználó internetszolgáltatójának hibájából eredően nem tudja elérni a weboldalt,

–  ha a Felhasználó a weboldalt nem rendeltetésének megfelelően használja,

– a Felhasználó előzetes elvárásainak való megfelelésért,

– Szolgáltató Megbízottjának jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatásaiért.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

Felhasználó a befizetett eseményen, esemény modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt Szolgáltatások igénybevételére. Felhasználó jogosult a Szolgáltatás keretein belül megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

Egyes gyakorlati rendezvények résztvevőjének a rendezvény befejezése után lehetősége van a megszerzett tudás alapján „vizsgamunkát” bemutatni, annak eredményéről névre szóló oklevelet kérni. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak.

A https://www.ramonabob.com oldalon elégedettségi garanciával meghirdetett Szolgáltatások esetén Felhasználónak joga van élnie az elégedettségi garanciával, amennyiben elégedetlenségét közvetlenül az esemény után, de legkésőbb 24 órán belül írásos formában jelzi a Szolgáltató felé. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére nem kötelezhető, azonban a garancia érvényesítésének feltétele, hogy az adott Szolgáltatás teljesítése során Felhasználó végig jelen legyen. Amennyiben a Felhasználó meg nem jelenésével lemond részvételi jogáról, úgy Felhasználó nem élhet a 100% elégedettségi garancia pénz-visszafizetési jogával, és nem kérheti a rendezvény utólagos megtartását, újrakezdését, vagy következő időponton való részvételét sem.

Felhasználó köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel Szolgáltatás nyújtását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra, ide értve Szolgáltató közösségi média oldalait is! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

Joglemondás – A megrendelt szolgáltatás lemondása, a Szolgáltatás szerzőjének jogai – Tréningek, Beszélgetések lemondása

Felhasználó lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a Szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A megrendelt Szolgáltatás lemondása, a Szolgáltatás szerzőjének jogai

Szolgáltatások lemondása

Csoportos szolgáltatás lemondása

A Szolgáltatás megkezdése előtt 30 nappal a Szolgáltatás térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Felhasználó felé 15 munkanapon belül.

A Szolgáltatás megkezdése előtt 30 napon belül a Szolgáltatás a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra, beszámítható másik Szolgáltatásba írásos megegyezés alapján.

Szolgáltatást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az office@ramonabob.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni. A két levél együttesen igazolja, hogy a Szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé az office@ramonabob.com email címen.

Egyéni szolgáltatás lemondása

Egyéni Szolgáltatás megkezdése előtt 48 órával a Szolgáltatás térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Felhasználó felé 15 munkanapon belül.

A Szolgáltatás megkezdése előtt 24-48 órán belül a Szolgáltatás bruttó 4000,- Forint kezelési költség levonásával mondható le, vagy tehető át másik időpontra, illetve beszámítható másik Szolgáltatásba írásos megegyezés alapján.

A Szolgáltatás megkezdése előtt 24 órán belül a Szolgáltatás a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le.

Szolgáltatást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az office@ramonabob.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni. A két levél együttesen igazolja, hogy a Szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé az office@ramonabob.com email címen.

Szerzői jogok

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Divine Connections S.R.L. és Bob Ramóna és más – az ÁSZF-ben meg nem nevezett – személyek tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

A Szolgáltatások és a hozzájuk tartozó weboldalak és közösségi média oldalak teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése a Divine Connections S.R.L. és Bob Ramóna engedélyével lehetséges.

A Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltatás igénybevétele alatt elkészült munkáit a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A Felhasználó továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során, Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Felhasználó semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Felhasználó megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

Kártérítés

Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás lejárta után jogosulatlanul szöveget másol, vagy a Felhasználó részére a Szolgáltatás teljesítéséhez átadott dokumentumokat jogosulatlanul felhasználja, úgy Szolgáltatót 300.000,- Ft sérelemdíj illeti meg (személyhez fűződő jogok megsértése, hivatkozva a Sztv. 94. § (2) bekezdésére). Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a sérelemdíj mértéke nem eltúlzott.

A szolgáltatás megszűnése

A Szolgáltatás annak a meghatározott teljesítési idejét követően megszűnik.

Adatvédelem

A https://www.ramonabob.com adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.ramonabob.com/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (Megbízott) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező járásbíróság, vagy hatásköre esetén Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés

1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;

 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 • A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Záró rendelkezések

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Szolgáltatásra, mint egészre, mind adott Szolgáltatás valamely részére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó javára eltérjen.